Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de website en diensten van InfoLeads aanvaardt deelnemer onderstaande voorwaarden:

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze overeenkomst hebben onderstaande begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

InfoLeads: De commerciële naam van een offerte-platform uitgegeven door zaakvoerder Jan Vannerem, Keernestraat 15, 3540 Herk-de-Stad, België.

Dienstverlening: de dienstverlening die door InfoLeads wordt aangeboden door middel van haar website www.infoleads.be, onder meer bestaande uit het aanbieden/genereren van leads via offerte-aanvragen of downloaden van brochures.

Aanvrager: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij InfoLeads kenbaar heeft gemaakt geïnteresseerd te zijn in één van de producten van de deelnemers en/of dienstverlening waarin deelnemer voorziet.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon dat een bedrijf vertegenwoordigt, die middels registratie op de website van InfoLeads kenbaar heeft gemaakt van de dienstverlening van InfoLeads gebruik te willen maken.

Lead: een summiere omschrijving van een behoefte aan een bepaald product of dienst, die door een aanvrager aan InfoLeads is voorgelegd en die kan uitmonden in een overeenkomst tussen aanvrager en deelnemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en InfoLeads die ontstaat door aanmelding van deelnemer op de website en waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken.

Website: de website van InfoLeads: www.infoleads.be.

ARTIKEL 2: DIENSTVERLENING InfoLeads

2.1 InfoLeads probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar websites bij elkaar te brengen. InfoLeads heeft daarbij slechts een faciliterende rol en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op InfoLeads rust geen verplichting ten opzichte van haar deelnemers om een bepaald resultaat te behalen. InfoLeads is evenmin verplicht om leads aan deelnemer te verstrekken. InfoLeads wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die (mogelijk) gesloten wordt tussen deelnemer en aanvrager. InfoLeads is op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel ansprakelijk voor hetgeen zich tussen aanvrager en deelnemer afspeelt.

2.2 Deelnemer bepaalt zelf hoeveel leads hij wenst te ontvangen en kan dit aangeven op zijn partnerpagina. Leads worden door InfoLeads doorgestuurd naar het door deelnemer opgegeven e-mailadres en op de partnerpagina. Dit is een volledig geautomatiseerd proces. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de lead en de opmaak van de offertes.

2.3 Tenzij anders overeengekomen, verstrekt InfoLeads de ontvangen leads van aanvrager aan maximaal 3 deelnemers.

2.4 De lead bevat zoveel mogelijk relevante informatie die van een aanvrager is verzameld, waaronder contactgegevens met in ieder geval een telefoonnummer en/of e-mailadres. De bij de lead vermelde gegevens en omschrijving van de behoefte van aanvrager zijn indicatief.

2.5 Deelnemer erkent het commerciële belang van het snel opvolgen van de ontvangen lead. Binnen één werkdag na ontvangst van de lead dient door of namens deelnemer geprobeerd te zijn om contact te leggen met aanvrager middels de in de lead aangegeven contactgegevens. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate opvolging en uitvoering van de verkregen lead.

2.6 Deelnemer zal alle ontvangen ( persoonlijke ) gegevens met betrekking tot de lead geheel vertrouwelijk behandelen. Het is deelnemer niet toegestaan, voor welk doel dan ook, om de door InfoLeads geleverde informatie door te geven of te verkopen aan derde partijen buiten haar onderneming. Deelnemer zal met de gegevens zorgvuldig omgaan overeenstemming met de GDPR-wet.

2.7 Deelnemer staat er voor in dat hij beschikt over een professionele ervaring op het betreffende vakgebied en een adequate en operationele bedrijfsvoering heeft, welke voldoet aan de geldende relevante regelgeving en in de relevante branche gestelde eisen.

ARTIKEL 3: TOT STANDKOMING OVEREENKOMST / AANMELDING EN REGISTRATIE

3.1 Door aanmelding van de gegevens van deelnemer en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, accepteert deelnemer als geregistreerde deelnemer de inhoud van deze voorwaarden en is deelnemer gerechtigd gebruik te maken van de (online) dienstverlening van InfoLeads.

3.2 InfoLeads is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voor deelnemer ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de partnerpagina.

3.3 De tussen deelnemer en InfoLeads gesloten overeenkomst kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd middels kennisgeving per e-mail.

3.4 Door het aanmaken van een account en het verzenden van haar gegevens, gaat deelnemer akkoord dat InfoLeads de verwerking van de opgegeven persoonlijke gegevens toelaat.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE DIENSTVERLENING

4.1 Deelnemer garandeert dat alle aan InfoLeads verstrekte gegevens in het kader van de dienstverlening correct en actueel zijn en dat hij bevoegd is gebruik te maken van de dienstverlening van InfoLeads. Daarnaast garandeert deelnemer dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de overeenkomst met InfoLeads.

4.2 InfoLeads heeft het recht om content en/of functionaliteiten op de website te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. InfoLeads is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

4.3 Indien deelnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst, heeft InfoLeads het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

5.1 Voor iedere Lead die InfoLeads aan deelnemer verstrekt ontstaat op dat moment een aanspraak van InfoLeads op deelnemer. Van toepassing zijn de tarieven die geraadpleegd kunnen worden in de account van deelnemer. De tarieven gelden in euro’s en zijn exclusief BTW.

5.2 De betaling aan InfoLeads gebeurt middels aankoop van leads via een maandelijkse factuur en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verstrekte lead. Elke goedgekeurde en aangekochte lead zal gefactureerd worden. De betaling van de factuur zal geschieden middels domiciliëring. Aangekochte leads worden nooit terugbetaald. Leads die niet voldoen, worden niet gecrediteerd, wel vervangen door een andere lead. Ook moet er dan door de aanvrager een duidelijke reden worden opgegeven. Deze worden dan door InfoLeads gecontroleerd en bij misvatting wordt de lead terug aangeboden/verkocht aan de aanvrager. De huidige tarieven per geldige offerteaanvraag zijn vastgelegd op €20.66 exclusief BTW, of zijnde €25 inclusief BTW voor niet exclusieve leads en zullen maximaal aan 3 Partners worden geleverd. De huidige tarieven voor exclusieve leads, die maximaal aan 1 Partner worden geleverd zijn vastgelegd op €53,71 exclusief BTW, of zijnde €65 inclusief BTW. Bij een eventueel faillissement van InfoLeads worden de betalingen niet teruggestort.

5.3 Tenzij voorafgaand anders overeengekomen is InfoLeads te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen worden kenbaar gemaakt op de partnerpagina.

5.4 Indien deelnemer niet akkoord met een door InfoLeads aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft deelnemer het recht om binnen acht dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met InfoLeads schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

ARTIKELS 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 InfoLeads is niet aansprakelijk jegens deelnemer voor welke schade dan ook. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstelling bij deelnemer of afwijkingen ten opzichte van door de InfoLeads gegeven lead geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. InfoLeads is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een aanvrager en deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het sluiten van een overeenkomst met de aanvrager en de inhoud daarvan.

6.2 Een eventuele aansprakelijkheid ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van InfoLeads in de richting van deelnemer door of vanwege de tussen InfoLeads en deelnemer gesloten overeenkomst is te alle tijden beperkt tot eventuele directe schade. InfoLeads is nimmer aansprakelijk voor indirecte respectievelijk gevolgschade. Voor omzetschade en/of winstderving is InfoLeads nimmer aansprakelijk.

6.3 De aansprakelijkheid van InfoLeads beperkt zich in ieder geval tot de schade ten hoogste van het factuurbedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de tussen InfoLeads en deelnemer gesloten overeenkomst. Daarnaast is de aansprakelijkheid van InfoLeads in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van InfoLeads wordt uitgekeerd, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

7.1 Eventuele klachten van deelnemer omtrent de geleverde lead dienen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de lead door deelnemer aan InfoLeads ter kennis worden via info@infoleads.be.

7.2 Deelnemer zal zich niet negatief uitlaten over de website en de dienstverlening van InfoLeads en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

8.1 De inhoud van de website van InfoLeads, waaronder doch niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, vormgeving, bescheiden, methodes, zijn eigendom van InfoLeads en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is deelnemer niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van InfoLeads.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1 Indien nakoming van de overeenkomst door InfoLeads ten gevolge van een toestand van overmacht niet redelijkerwijs kan worden verlangd, is InfoLeads gerechtigd om de levering van haar prestaties op te schorten tot deze toestand van overmacht eindigt. Onder overmacht zal onder meer steeds begrepen zijn bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan.

ARTKEL 11: WIJZIGINGEN EN GELDIGHEID

10.1 InfoLeads is bevoegd om de bepalingen van deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op haar overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en prestaties van toepassing te verklaren. InfoLeads zal deelnemer omtrent de wijzigingen via de partnerpagina of anderszins informeren.

10.2 Indien om wat voor reden dan ook één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig blijven te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Deelnemer en InfoLeads treden met elkaar in overleg om de betreffende bepalingen te vervangen door afspraken die de oorspronkelijke bepalingen zo veel mogelijk benaderen.

11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Op deze algemene voorwaarden, evenals op alle offertes, overeenkomsten en prestaties, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, waaronder begrepen, die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hasselt, België.

Deze algemene voorwaarden voor deelnemers werd voor het laatst gewijzigd op 12 november 2019.